Τέλος στις υπέρογκες αμοιβές των επιτροπών επιχειρεί να βάλει ο Δημήτρης Ρέππας

Στη διασφάλιση της εύρυθμης και με χαμηλό κόστος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης στοχεύει η εγκύκλιος που υπογράφηκε…
από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Ρέππα, για την καταγραφή όλων των Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

Με την εγκύκλιο καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταχωρήσουν στο διαδίκτυο μέχρι τις 9 Μαρτίου τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των επιτροπών, το αντικείμενό τους, τον αριθμό των μελών, τυχόν αμοιβές, διάρκεια λειτουργίας, κ.λπ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

«Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διασφάλιση της εύρυθμης και με χαμηλό κόστος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί την καταγραφή των Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.) που λειτουργούν σε όλα τα Υπουργεία (Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες), περιλαμβανομένων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών τους, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Η καταγραφή αφορά επίσης τις επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ. που έχουν συγκροτηθεί στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους Ο.Τ.Α. και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., να μας ενημερώσουν ως προς τα πάσης φύσεως μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες διοίκησης έργου κ.λπ.) που λειτουργούν στον ευρύτερο χώρο ευθύνης τους, είτε αυτά έχουν συσταθεί απευθείας από το νόμο είτε από κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης (ιδίως υπουργικές αποφάσεις αλλά και πράξεις άλλων οργάνων της Διοίκησης).

Επισημαίνεται ότι η επιδιωκόμενη καταγραφή δεν αφορά στα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια, τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τις Σχολικές Επιτροπές καθώς και τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια που λειτουργούν σε κάθε Υπηρεσία με βάση τις οικείες οργανικές διατάξεις και τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Ειδικότερα, η εν λόγω καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει και να αποτυπώνει λεπτομερώς τα ακόλουθα στοιχεία για έκαστο συλλογικό όργανο (επιτροπή, ομάδα εργασίας κ.λπ.), ήτοι:

1. τον τίτλο καθώς και τη διάταξη νόμου ή πράξη από την οποία προβλέπεται η σύστασή του,

2. το αντικείμενο/το έργο του, όπως περιγράφεται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο ή στην πράξη συγκρότησής του,

3. τον αριθμό των μελών του,

4. την διάρκειά του,

5. τον χρόνο κατά τον οποίο η επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει, δηλ. εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας της οικείας Υπηρεσίας, και

6. την καταβολή ή μη πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη αυτής καθώς και το ποσό της τυχόν καταβαλλόμενης αμοιβής.

Σημειώνεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ή αντίστοιχης ονομασίας Μονάδες των Υπουργείων, των υπαγόμενων σε αυτά Υπηρεσιών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α, και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους ανωτέρω, θα πρέπει να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sites.google.com/site/syllogikaorgana/ τα παραπάνω στοιχεία από την Τετάρτη 22/02/2012 μέχρι και την Παρασκευή 9/03/2012.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλες τις υπαγόμενες σε αυτά Υπηρεσίες καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και σε όλους τους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Ο.Τ.Α. να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν».

poli-politiki.gr

[via]

Advertisements

About Bantito

Here i am..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: